Regulamin
TestCamp 2019

Regulamin Konferencji TestCamp 2019

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników i organizatora jednodniowej Konferencji TestCamp 2019 (dalej zwanej: „Konferencją”).
 2. Konferencja odbywa się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora tj. 14 września 2019r., w hotelu Ibis Styles, na placu Konstytucji 3 Maja 3 , 50-083 Wrocław (dalej zwanego: „Hotelem”)
 3. Organizatorem Konferencji jest: Test Army Group S.A., z siedzibą przy ul. Petuniowej 9/5, 53-238 Wrocław (dalej zwana: „Organizatorem”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000679700.
 4. Konferencja dedykowana jest Testerom Oprogramowania, Inżynierom Testów oraz osobom zainteresowanym tematem zapewnienia jakości (uczestnicy konferencji dalej są zwani: „Uczestnikami”).
 5. Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Liczba Uczestników jest ograniczona. Maksymalna liczba Uczestników Konferencji wynosi 400 Uczestników.
 7. W ramach Konferencji odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne, szkolenia, przemówienia zaproszonych prelegentów.
 8. Uczestnik biorący udział w Konferencji otrzyma od Organizatora „welcome packi” i materiały konferencyjne.

§2 Uczestnictwo w Konferencji

 1. Za osoby uczestniczące w Konferencji uznaje się Uczestnika i Prelegenta.
 2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są: dokonanie rejestracji na Konferencję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (udostępnionego przez Organizatora w określonym czasie) według podanych instrukcji oraz otrzymanie potwierdzenia zapisu od organizatora. 
 3. Organizator w przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc na konferencji, zastrzega sobie prawo wyboru uczestników po dokonanej ocenie uzasadnienia chęci uczestnictwa podanego przy zapisie.
 4. Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa, Uczestnik otrzyma od Organizatora na podany w zgłoszeniu adres mailowy potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa wraz z informacjami dotyczącymi Konferencji takimi jak miejsce Konferencji, data rozpoczęcia Konferencji, plan Konferencji.
 5.  Jako wydarzenie towarzyszące konferencji w dniu 13 września odbędą się płatne warsztaty.
 6. Opłatę za warsztaty należy uiścić w na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w mailu potwierdzającym zgłoszenie uczestnictwa.
 7. Organizator za udział w wydarzeniu towarzyszącym jakim są warsztaty tytułem dokonanych wpłat wystawia fakturę VAT.
 8. Brak uregulowania w terminie opłaty za warsztaty we wskazanym przez Organizatora terminie upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia danego Uczestnika.
 9. Koszt udziału jednej osoby w jednym warsztacie to kwota 399 zł brutto.
 10. Koszty udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§3  Rezygnacja z Konferencji

 1. W przypadku Uczestników będących konsumentami w rozumieniu ustawy o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm. ) Uczestnik ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Do zachowania powyższego terminu niezbędne jest na przykład wysłanie pisemnej rezygnacji na adres mailowy: [email protected].Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu zakończenia świadczenia usług.
 2. Uczestnikom niebędącym konsumentami w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta maja prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny jedynie po uprzedniej pisemnej rezygnacji dokonanej na adres mailowy: [email protected].
 3. W przypadku złożonej rezygnacji z warsztatów:
 4. a) najpóźniej w terminie do 9 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej opłaty;
 5. b) w terminie od 9 do 7 dni  do rozpoczęcia warsztatów, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej opłaty konferencyjnej.
 6. c) W terminie od 7 dni do dnia konferencji uczestnikowi nie będzie przysługiwać zwrot wniesionej opłaty.
 7. Po otrzymaniu rezygnacji Organizator przesyła na adres mailowy Uczestnika informację zwrotną dotyczącą otrzymanej rezygnacji.
 8. W przypadku rezygnacji z Konferencji, po zachowaniu wyżej wymienionych warunków, a zwłaszcza §2 pkt. 8-10 Regulaminu, zwrot otrzymanej opłaty za warsztaty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania i potwierdzenia przez Organizatora zgłoszonej przez Uczestnika pisemnej rezygnacji przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uczestnika w pierwotnej transakcji.
 9. Reklamacje dotyczące Konferencji i zapisów można zgłaszać na przykład pod adresem email: [email protected] Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

§4  Obowiązki uczestników

 1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Hotelu. Regulamin dostępny jest w hotelu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są wykonywać polecenia Organizatora i pracowników Hotelu.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na w miejscu Konferencji przepisów pożarowych i zasad bezpieczeństwa.
 4. Zabronione jest wnoszenie na teren Hotelu przez osoby uczestniczące własnych napojów, jedzenia i alkoholu. W przypadku złamania zakazu i wniesienia własnych napojów, jedzenia, alkoholu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zatrucia pokarmowe oraz inne dolegliwości z tym związane.
 5. Zabrania się uczestnictwa w Konferencji osobom pod wpływem wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, środków odurzających, jak również ich spożywania w trakcie trwania Konferencji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zobligowania Uczestnika do opuszczenia miejsca Konferencji, w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, spożywania środków odurzających lub gdy Uczestnik w inny sposób zakłóca przebieg Konferencji.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane podczas Konferencji zniszczenia.
 8. Uczestnik zgłaszając uczestnictwo w Konferencji wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie zdjęć i nagrań audiowizualnych wykonanych podczas Konferencji. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audiowizualnych za pomocą dowolnego medium w celach związanych z Konferencją i kolejnymi jej edycjami, a w szczególności publikację na stronie Konferencji, udostępnianie w socialmedia, publikację w gazetach lub czasopismach. Równocześnie Uczestnik zrzeka się prawa do każdorazowego zatwierdzania wykorzystanych przez Organizatora zdjęć i nagrań audiowizualnych.
 9. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie, przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych lub na rozpowszechnianie treści i przebiegu Konferencji w jakiejkolwiek formie przez Uczestników.

§5  Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.
 2. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, skradzione lub zniszczone podczas trwania Konferencji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji nowego Regulaminu na stronie konferencji, przy czym w sytuacji zmiany Regulaminu zmieniony Regulamin wiąże zarejestrowanego Uczestnika, jeżeli został prawidłowo (elektronicznie) powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy uczestnictwa w Konferencji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 7. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom konferencji są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane przez Uczestnika bez pisemnej zgody osób uprawnionych.

§6 Postanowienia Ogólne

 1. W przypadku gdy Konferencja nie odbędzie się w związku ze zdarzeniem losowym mogącym wpłynąć na realizację Konferencji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  dokonane w związku z tym zmiany.
 2. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U 2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm)
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) jest Organizator.
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usług objętych niniejszym Regulaminem.
 5. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych a w szczególności Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania, i żądania ich usunięcia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

Odwiedź nas na:

TestArmy Group  S.A.
ul. Petuniowa 9/5
53-238 Wrocław
NIP: PL8992754194

Regulamin
Email: [email protected]
Telefon: 531 169 574